เงื่อนไขการใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งถึงสิทธิและหน้าที่ตามกฏหมายระหว่าง "เรา" "บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด" ในฐานะ "ผู้ให้บริการ" และ "ท่าน" ในฐานะ "ผู้ใช้บริการ" ดังนั้น โปรดอ่านเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดเพื่อประโยชน์ในการรับบริการจากเรา การตกลงสมัครเข้าใช้บริการทุกประเภทของผู้ให้บริการที่ให้บริการผ่านทาง polary.app นั้นถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับว่าได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการใช้บริการโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้ว และผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการทุกประการ เงื่อนไขฉบับนี้มีผลผูกพันผู้ใช้บริการตามกฏหมาย

1. คำจำกัดความ

"ข้อตกลง" หมายความถึง เงื่อนไขการใช้บริการ, สัญญา

“คู่สัญญา” หมายความถึง บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด และ ผู้ใช้บริการที่สมัครเข้าใช้บริการ

“ค่าบริการ” หมายความถึง ค่าบริการรายปีที่ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องชำระตามรอบที่กำหนดตามสัญญา ตามอัตราที่ปรากฏในใบเสนอราคา

“ข้อมูล” หมายความถึง ข้อมูลใดๆที่ผู้ใช้บริการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้ทำการแทนได้ให้ไว้แก่ทาง บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

“ข้อมูลลับ” หมายความถึง ข้อมูลต่างๆที่คู่สัญญาได้ให้ไว้แก่กัน ไม่ว่าจะโดยทางวาจา, ลายลักษณ์อักษร หรือข้อมูลอิเลคทรอนิคส์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลใดๆที่ได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“สิทธิในทางทรัพย์สินทางปัญญา” หมายความถึง สิทธิบัตร, เครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ, ลิขสิทธิ, สิทธิโดยธรรม, สิทธิในแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนไว้แล้วหรือไม่ก็ตาม

“การให้บริการ” หมายความถึง การให้บริการซอฟต์แวร์สำหรับการบริหารจัดการคลินิกออนไลน์

“ผู้ใช้งานในระบบ” หมายความถึง บุคคล หรือบริษัทอื่นใด ที่มิใช่ผู้ใช้บริการที่เป็นคู่สัญญากับบริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด แต่ได้รับมอบอำนาจจากผู้ใช้บริการให้สามารถเข้าใช้บริการในนามของตัวผู้ใช้บริการ

“ท่าน” หมายความถึง ผู้ใช้บริการผู้เป็นคู่สัญญากับ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่รวมถึง ผู้ใช้งานในระบบ

“เรา” หมายความถึง บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

“เว็บไซต์” หมายความถึง polary.app

2.บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อ

 • แพคเกจและรูปแบบการให้บริการต่างๆนั้นเป็นไปตามที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์
 • การให้บริการของ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการและตามสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้บริการไม่ว่าเวลาใด โดยถือว่าการเปลี่ยนแปลงมีผลทันทีเมื่อทำการแก้ไขบนหน้าเว็บไซต์ ทั้งนี้ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะดำเนินการอย่างเต็มความสามารถเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้บริการทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นว่าผ่านช่องทางอีเมลล์ หรือหน้าเว็บไซต์ โดยถือเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขการบริการล่าสุดที่ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์
 • บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ให้สิทธิท่านในการใช้บริการซอฟต์แวร์ ผ่านทางเว็บไซต์ตามแพคเกจการใช้บริการที่ท่านได้เลือกไว้ โดยสิทธิดังกล่าวนี้มิใช่สิทธิเฉพาะท่าน และไม่สามารถโอนได้ และอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้
 • ท่านมีสิทธิมอบหมายให้บุคคลหรือบุคคลที่สามเป็นผู้ใช้งานในระบบเพื่อเข้าจัดการระบบภายในคลินิกของท่าน โดยท่านจะต้องรับผิดชอบต่อการใดๆที่ผู้ใช้งานในระบบได้กระทำลงเสมือนกับเป็นการกระทำของท่านเอง ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวจะอยู่ในความรับรู้ของท่านหรือไม่ก็ตาม และหากการปฏิบัติของผู้ใช้งานในระบบก่อให้เกิดความเสียหายหรือการเสียผลประโยชน์แก่ท่าน บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
 • ท่านมีสิทธิเด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิกหรือจำกัด การใช้งานของผู้ใช้งานในระบบได้ตามที่ท่านเห็นสมควร ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นระหว่างท่านและผู้ใช้งานในระบบ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งของท่านแต่เพียงผู้เดียวในฐานะคู่สัญญา
 • บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการไม่ปฎิบัติตามคำร้องขอหรือคำสั่งใดๆจากบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเป็น ผู้ใช้งานในระบบที่ท่านเลือก หรือ ตัวแทนผู้รับมอบอำนาจของท่าน ที่มิใช่คู่สัญญากับบริษัท เว้นแต่ จะปรากฏว่าท่านได้ให้ความยินยอมชัดแจ้งแก่ทาง บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

3. การสมัครใช้บริการ การต่อสัญญา และการเลิกสัญญา

 • การสมัครใช้บริการ: การสมัครใช้บริการนั้นสามารถทำได้โดยส่งคำให้กับทางพนักงานขายที่ได้รับมอบหมายของ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ขอสงวนสิทธิในการปฎิเสธคำขอใช้บริการใดๆที่ ไม่ผ่านหลักเกณท์การประเมินของ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยหลักเกณท์การประเมินดังกล่าว
 • การต่อสัญญา: ระยะเวลาขั้นต้นในการใช้บริการแพคเกจของ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะกำหนดไว้ที่ เอกสารยืนยันการสั่งซื้อเท่านั้น โดยเมื่อใกล้วันสิ้นสุดสัญญา ทางบริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะทำการแจ้งเตือนการต่อสัญญาไปยังผู้ใช้บริการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาในการใช้บริการ
 • การเลิกสัญญา: ท่านมีสิทธิเลิกสัญญาได้โดยการส่งคำขอเลิกใช้บริการมายัง [email protected] การยื่นคำขอดังกล่าวจะทำในเวลาใดก็ได้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการโดยมีผลเป็นการเลิกสัญญาในวันสุดท้ายของระยะเวลาการใช้บริการตามที่ระบุในสัญญาดังกล่าว ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะเลิกสัญญาโดยให้มีผลในทันที (ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการใช้บริการ) บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะไม่คืนเงินค่าบริการที่ท่านได้ชำระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ

4. หน้าที่ทั่วไปในการใช้บริการ

ท่านจะต้องเก็บรักษา User name และ Password ของท่านไว้ด้วยความระมัดระวังและเป็นความลับ โดยท่านจะเป็นฝ่ายรับความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลภายนอกใช้รหัสผ่านโดยฉ้อฉลหรือโดยมิได้รับอนุญาต บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะถือว่าการใช้รหัสผ่านที่ลงทะเบียนใดๆ เป็นการกระทำของท่านในฐานะคู่สัญญาที่ถือรหัสผ่านดังกล่าว ในกรณีที่มีการใช้ User name และ Password ของท่านโดยบุคคลภายนอกที่ปราศจากอำนาจ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ทราบโดยทันที เพื่อที่ทางเราจะได้ใช้มาตราการเพื่อทำการยับยั้งและแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างทันท่วงที ทังนี้มาตรการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ท่านเท่านั้น บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีความรับผิดใดๆต่อท่านหรือผู้อื่นในความบกพร่องหรือผลใดๆของการใช้มาตรการเช่นว่า เมื่อท่านสมัครใช้บริการ ถือว่าท่านให้ความยินยอมล่วงหน้าแก่ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว

5. การโอนสิทธิ

บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่อนุญาตให้ท่านโอนสิทธิและหน้าที่ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นภายใต้สัญญา ให้แก่บุคคลอื่นโดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด

6. ทรัพย์สินทางปัญญา

 • บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ และ ทรัพย์สินทางปัญญาในข้อมูลที่แสดง รูปภาพ และ รูปแบบการแสดงผล ตามที่ปรากฏในเว็บไซต์ทั้งหมด ยกเว้นจะมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น ห้ามมิให้ผู้ใดทำการคัดลอก ทำซ้ำ มีสำเนา สำรองไว้ ทำเลียนแบบ ทำเหมือน ดัดแปลง ทำเพิ่ม เพื่อนำไปเผยแพร่ด้วยวัตถุประสงค์อื่นใด โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือจาก บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้เว้นแต่จะได้มีการระบุกำหนดไว้ในข้อตกลงและ เงื่อนไขในเว็บไซต์
 • ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านถือเป็นทรัพย์สินของท่าน อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูล หรือ เอกสารอิเลคทรอนิคส์ดังกล่าวจะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ว่าท่านได้ชำระค่าบริการรายปีโดยสิ้นเชิงแล้ว และถือว่าท่านได้อนุญาตให้ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ใช้ คัดลอก ส่ง จัดเก็บ หรือ ทำการสำรอง (Backup) ข้อมูล หรือเอกสารอิเลคทรอนิคส์ ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการของบริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด
 • การสำรองข้อมูล (Backup) และ การเก็บรักษาข้อมูลของท่านถือเป็นนโยบายและแนวทางปฎิบัติที่สำคัญอย่างยิ่งในการให้บริการของบริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด โดยทางบริษัทมีมาตราการรักษาข้อมูลของท่านตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการสูญหายหรือเสียหายของข้อมูล อย่างไรก็ดีบริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถให้การรับรองได้ว่าข้อมูลของท่านจะไม่มีทางสูญหายหรือเสียหายไม่ว่าประการใดๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสุดวิสัยหรือด้วยเหตุปัจจัยที่ไม่อาจคาดถึงได้ ดังนั้น ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องสำรองข้อมูลหรือทำการคัดลอกข้อมูลหรือเอกสารใดๆที่ท่านต้องการส่งเข้ามาในระบบด้วยตัวท่านเองอีกทางหนึ่ง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเก็บรักษาข้อมูลของท่านบริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีความรับผิดใดๆ ในกรณีข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย

7. ข้อจำกัดความรับผิด

แม้ บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด จะมีความตั้งใจและพยายามอย่างยิ่งในการให้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตาม บริษัท แซวอฟท์(ประเทศไทย) จำกัด ไม่สามารถให้การรับประกันได้ว่าการใช้บริการของท่านจะปราศจากข้อบกพร่อง (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ความเสถียร, ความเชื่อถือได้, ความแม่นยำ, ความสมบูรณ์, ประสิทธิผล, ความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์บางประการ, ความบกพร่องเกี่ยวกับความปลอดภัย, ข้อผิดพลาด, จุดบกพร่องของคอมพิวเตอร์ (bug) หรือ ไวรัส (virus) ทั้งนี้เนื่องด้วยเป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการ ไม่ว่าจะเป็น ระบบการสื่อสาร ระบบคอมพิวเตอร์ หรือ อินเตอร์เน็ตนั้นย่อมมีความไม่แน่นอน อาจทำให้เกิดการรบกวน หรือเป็นอุปสรรค์แก่ท่านในการใช้บริการของเรา

แก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565